۱۳۹۸/۰۷/۱۷

جمعیت شناسی - محاسبه بار تکفل

بار تکفل عمومی: عبارت است از نسبت جمعیت افرادی که در سن کار نیستند به جمعیتی که در سن کار هستند.
بار تکفل عمومی جمعیت کل - جمعیت بالای 65 و زیر 15 جمعیت شاغل

بار تکفل خالص: عبارت است از نسبت کل جمعیت نیستند به جمعیتی که در سن کار هستند.
بار تکفل خالص جمعیت کل جمعیت شاغل

بار تکفل واقعی: عبارت است از نسبت جمعیت غیرشاغل به جمعیت شاغل
بار تکفل واقعی جمعیت کل - جمعیت شاغل جمعیت شاغل

بار تکفل اقتصادی: عبارت است از نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال
بار تکفل اقتصادی جمعیت کل - جمعیت فعال جمعیت فعال

بار تکفل وابستگی: عبارت است از نسبت جمعیت افراد غیرواقع درسن فعالیت و غیرفعالانی که در سن فعالیت هستند به افراد شاغلی که در سن فعالیت هستند.
بار تکفل وابسنگی غیر فعالان در سن فعالیت + افراد خارج از سن فعالیت جمعیت شاغل
به اشتراک بگذارید