۱۳۹۸/۰۷/۱۷

جمعیت شناسی - محاسبه بار تکفل

بار تکفل عمومی: عبارت است از نسبت جمعیت افرادی که در سن کار نیستند به جمعیتی که در سن کار هستند.
بار تکفل عمومی جمعیت کل - جمعیت بالای 65 و زیر 15 جمعیت شاغل

بار تکفل خالص: عبارت است از نسبت کل جمعیت نیستند به جمعیتی که در سن کار هستند.
بار تکفل خالص جمعیت کل جمعیت شاغل

بار تکفل واقعی: عبارت است از نسبت جمعیت غیرشاغل به جمعیت شاغل
بار تکفل واقعی جمعیت کل - جمعیت شاغل جمعیت شاغل

بار تکفل اقتصادی: عبارت است از نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال
بار تکفل اقتصادی جمعیت کل - جمعیت فعال جمعیت فعال

بار تکفل وابستگی: عبارت است از نسبت جمعیت افراد غیرواقع درسن فعالیت و غیرفعالانی که در سن فعالیت هستند به افراد شاغلی که در سن فعالیت هستند.
بار تکفل وابسنگی غیر فعالان در سن فعالیت + افراد خارج از سن فعالیت جمعیت شاغل
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۶/۲۰

خبر


وبینار طراحی شهری هوشمند و کدهای فرم پایه طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم کد فرم پایه و استفاده از کدهای فرمپایه در طراحی شهری آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار https://eseminar.tv/wb998 #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري #آموزش_شهرسازي #شهرساز
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

خبر


مهلت بلیط زودهنگام وبینار برندسازی شهری و منطقه ای تمام شد طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594 هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري
به اشتراک بگذارید                      

خبر


مهلت بلیط زودهنگام وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران تمام شد. طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است. ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594 هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. #تهران #رشت #گیلان #تنکابن #مازندران #بندرعباس #هرمزگان #اهواز #خوزستان #مشهد #خراسان_رضوی #خراسان #سقز #کردستان #قزوین #آموزش_شهرسازی #شهرسازی #مهندسی_شهرسازی #طراحی_شهری #طراحی_منظر #برنامه_ریزی_شهری #شهرسازي #مهندسي_شهرسازي #طراحي_شهري #طراحي_منظر #برنامه_ریزي_شهري
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۹

تا ظهر پنجشنبه 30 خرداد تخفیف بلیط زودهنگام وبینار برندسازی شهری و منطقه ای


برندسازی شهری و منطقه ای طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است.
به اشتراک بگذارید                      

تا ظهر پنجشنبه 30 خرداد تخفیف بلیط زودهنگام وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
 ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

۱۳۹۸/۰۳/۲۶

برگزاری وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

برندسازی شهری و منطقه ای طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

۱۳۹۸/۰۳/۲۵

برگزاری وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران طرح شهر برگزار میکند در محل خودتان در وبنیارهای طرح شهر شرکت کنید، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید. ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
 ثبت نام از طریق وبسایت طرح شهر و وب سایت ای سمینار http://esmn.ir/wb594
هر زمان پس از وبینار ویدئوی وبینار را مشاهده کنید. دسترسی به فایل های وبینار پس از وبینار از دیگر مزیت های وبینارهای طرح شهر است. 
به اشتراک بگذارید                      

وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار برندسازی شهری و منطقه ای

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

5 تیر 1398
ساعت 11 صبح الی 12 ظهر

  • این وبینار یک ساعته در جهت تشریح کلیات برندسازی شهری و منطقه ای برگزار میشود، در این وبینار با با مفاهیم تشخص شهر و برندسازی شهر آشنا میشوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی شهرسازی و مدیریت شهری دارید.
  • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
  • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’50 تومان 000’25 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار
به اشتراک بگذارید                      

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

برگزار شد

کانون شهرسازی طرح شهر

طرح شهر برگزار میکند

وبینار فرم های شهری در اقلیم های ایران

وبینار (سمینارآنلاین) تخصصی شهرسازی

5 تیر 1398
ساعت 9 صبح الی 10 ظهر

  • این وبینار یک ساعته با تمرکز بر خصوصیات شهرهای واقع شده در اقلیم های ایرن برگزار میشود، در این وبینار با ویژگی های شهرهای مختلف در گونه های متنوع اقلیم ایران آشنا میشوید.
  • در این دوره شما نیاز به آگاهی مقدماتی با مبانی معماری، شهرسازی و طراحی شهری دارید.
  • برای شرکت در این وبینار نیاز به نصب برنامه Adobe Connect دارید
  • ظرفیت وبینار محدود است، بنابراین اولویت شرکت در وبینار براساس اولویت ثبت نام نهایی است.
هزینه دوره برای ثبت نام آزاد تخفیف ثبت نام زودهنگام
000’25 تومان 000’10 تومان
مشاهده ویدئوی وبینار
به اشتراک بگذارید